Over mij

Na een aantal verschillende functies in de wereld van de financiën maakt Rienk in 1999 de overstap naar Jufidet. De projecten vonden zowel plaats in de profit− als in de non-profit sector.

Omdat de interesse voor het openbare bestuur steeds meer de overhand kreeg, maakt hij in 2004 de overstap naar JE Consultancy. Deze organisatie richt zich op het optimaliseren van de financiële bedrijfsvoering binnen de non-profit sector.
In 2007 besluit hij de werkzaamheden voortaan onder eigen naam te gaan voortzetten. Adviesburo Veritas is opgericht!
In de jaren die daarop volgen zijn de werkzaamheden als volgt onder te verdelen:
1. uitoefenen van financiële adviesfunctie;
2. uitoefenen van AO/IC werkzaamheden;
3. opleiden van medewerkers.
Het eerste onderdeel vormt het merendeel van de werkzaamheden. Dat is gezien de bedrijfseconomische achtergrond van Rienk niet vreemd. De financiële adviesfunctie bij gemeenten is complexer geworden door de toename van taken én regelgeving. Invulling van de financiële functie vindt bij elke gemeente anders plaats. Hetzelfde geldt voor de benaming. De naam van de financiële adviesfunctie varieert van financieel consulent, controller, financieel adviseur en alles wat daar tussen in zit.
De tweede component gaat over administratieve organisatie / interne controle. Dit zegt zegt iets over de beheersing van de processen in de organisatie. De toepassing van AO/IB vormt een goede basis om operationele processen goed te laten verlopen, aan wet- en regelgeving te voldoen en om beoogde doelstellingen te behalen. Met ingang van het verslagjaar 2023 gaan gemeenten zelf een rechtmatigheidsverantwoording opstellen, die opgenomen zal worden in de jaarrekening. Hiermee leggen gemeenten zelfstandig verantwoording af over de naleving van geldende wet- en regelgeving bij de totstandkoming van de baten en lasten en balansmutaties in de jaarrekening.
Voor gemeenten is het niet vanzelfsprekend dat vacatures vervuld worden. Voor jonge mensen is een baan bij een gemeente niet altijd sexy genoeg. Aan de andere kant van de leeftijdsladder treedt vergrijzing op. Medewerkers met potentie maar zonder alle benodigde competenties kunnen opgeleid worden. Via training van de zachte en harde vaardigheden én learning on the job wordt de medewerker op het juiste niveau gebracht. Het opleiden van medewerkers is het derde onderdeel van Rienk zijn werkzaamheden.